Privacystatement Dierenkliniek Zoetermeer Seghwaert

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze dierenartsen praktijk

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Dit privacy regelement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten op grond van de AVG.

Dierenartsenpraktijk

In onze dierenartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw huisdier goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Onze plichten als dierenartsenpraktijk

Dierenkliniek Zoetermeer Seghwaert is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

*Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

-voor zorgverlening aan uw (huis)dier

-voor doelmatig beheer en beleid

* Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

*U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden

*Alle medewerkers binnen Dierenkliniek Zoetermeer Seghwaert hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

* Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang

*Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor behandelgegevens van uw dier(en) is deze bewaartermijn 7 jaar vanaf de laatste behandeling, tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

-Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden

-Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

-Het recht op correctie, aanvulling, of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

-Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van uw (huis)dier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van de wettelijke regeling niet bewaard moet blijven.

-Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (t.a.v. u (huis)dier) aan uw dossier.

-Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of via een email  aan info@dierenkliniekzoetermeer.nl kenbaar maken aan Dierenkliniek Zoetermeer Seghwaert.

 

Verwerking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Dierenkliniek Zoetermeer Seghwaert hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerker van de praktijk voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een specialist). Daarnaast maakt onze praktijk gebruik van de volgende externe dienstverleners welke voor de dienstverlening gebruik maken van deze gegevens: Personal Card om vaccinatie oproepen te versturen, IDEXX laboratorium.

Overdracht Dossier:

Als u een nieuwe dierenarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe dierenarts op de hoogte is van de medische geschiedenis van uw huisdier. U kunt via een email naar info@dierenkliniekzoetermeer.nl de patiënten gegevens van uw huisdier opvragen. Dit bestand kunt u naar uw nieuwe dierenarts sturen.